Kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen

(Slik det fremgår av vurderingsveiledningen 2012 (Udir))

Disse kjennetegnene/kriteriene blir også brukt ved lokalgitte praktisk-muntlige eksamener!

 

Karakteren 2:

Karakterene 3 og 4:

Karakteren 5 og 6:

Problemløsning:

Eleven kan
-programmere løsninger med enkle variabler og ta i bruk standardfunksjoner og/eller metoder

-planlegge en enkel applikasjon og lage dokumentasjon for en slik

Eleven kan
-programmere løsninger med enkle variabler, valg og løkker og lage og bruke egne funksjoner

-planlegge IT-løsninger med relevante teknikker og verktøy og lage relevant dokumentasjon

Eleven kan
-programmere løsninger med indekserte variabler, egne funksjoner og sette sammen delprogram

-spesifisere krav til IT-løsninger, gjøre rede for hvordan disse utvikles, og lage relevant dokumentasjon

Brukergrensesnitt:

Eleven kan
-bruke og tilpasse digitale objekter av type tekst, tall, bilder, grafikk, animasjon, film og lyd

-lage enkle multimediale brukergrensesnit uten bruk av programmert kode

-ta hensyn til spesifiserte krav til løsning

Eleven kan
-lage tilpasse og bruke digitale objekter av type tekst, tall bilder, grafikk, animasjon, film og lyd

-planlegge og utvikle hendelsesstyrte multimedieapplikasjoner (*)

-spesifisere (**)og ta hensyn til krav til brukergrensesnitt for en multimedieapplikasjon

Eleven kan
-vise kreativitet i utvikling av digitale objekter av type tekst, tall, bilder, grafikk, animasjon, film og lyd

-bruke programmeringsspråk i utvikling av multimedieapplikasjoner

-vurdere multimedieapplikasjoner med hensyn til brukergrensesnitt og funksjonalitet

Begreper og forståelse:

Eleven kan
-gjøre rede for ulike typer dokumentasjon

-gjøre rede for hensikten (***) med objektorientert programmering

-gjøre rede for utviklingsverktøy og planleggingsprosesser (*****)

Eleven kan
-lage (**) dokumentasjoner for enkle IT-løsninger

-vurdere nytte av objektorientert programmering

-bruke utviklingsverktøy og forholde seg til planleggingsproesser for enkle IT-løsninger

Eleven kan
-lage dokumentasjon for IT-løsninger med ulike delsystemer

-vurdere nytten av objektorientert programmering og begrepene klasse, objekt og arv (****)

-bruke utviklingsverktøy og forholde seg til planleggingsprosesser for IT-løsninger med ulike delsystemer

Mine kommentarer:

Uthevninger i rødt indikerer forskjeller for de forskjellige karakternivåene. (Rart de ikke bruker den mer offisielle språkbruken kompetansenivåer...)

(*) Hendelsesstyring krever bruk av programmeringsspråk! (Se tilsvarende formulering for karakterene 5 og 6!)

(**) Selv spesifisere og lage ... (Ikke bare bruke andres spesifikasjoner og dokumentasjon...)

(***) Hvis man kan gjøre rede for hensikten, så er man vel også istand til å vurdere nytten?

(****) Begrepene i Objektorientert programmering er vel strengt tatt: Abstraksjon, Innkapsling og Polymorfi ("pluggbarhet"), klasse, objekt og arv er strengt tatt mekanismer for å oppnå den hensikten som ligger i begrepene.

(*****) "gjøre rede for utviklingsverktøy og planleggingsprosesser" er nokså vagt, vi må vel regne med at de mener at elevene skal ha: forståelse av hvordan utviklingsverktøyet (Flash-miljøet) brukes og hvordan utviklingsverktøyet støtter og muliggjør utvikling i henhold til planleggingsmetoder? (Som Objektorientert programmering.)